یک رویداد اختصاص دهید و زندگی افراد را نجات دهید

بسیار ساده است به جای هدیه حمایت مای کنید.

your image
مدت رویداد
عضو KCIS
مایل به دریافت خبرنامه هستم

مراحل اهدای رویداد

گام اول

ابتدا رویداد مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس روابط عمومی انجمن یاران دانش و مهر را در جریان قرار دهید

گام دوم

در مرحله بعد روابط عمومی انجمن یاران دانش و مهر ایمیلی مبنی بر پذیرفتن این رویداد برای شما ارسال خواهد نمود تا در اختیار دوستان و افراد مورد نظر خود قرار دهید.

گام سوم

انجمن یاران دانش و مهر تمامی مبلغ اهدایی شما را برای پشتیبانی تحصیلی دانش آموزان خود استفاده خواهد نمود.

با اهدای هزینه رویدادهای مهم زندگی خود یا هزینه خرید هدیه، شادی را به کودکان هدیه دهید

شبکه های اجتماعی انجمن: