مشارکت

انجمن یاران دانش و مهر به برکت وجود عزیزانی که به صورت داوطلب فعالیت می کنند پا برجاست . شما هم میتوانید به عنوان داوطلب در واحد مددکاری به عنوان مددکار، همیار مددکار، مشاور و روانشناس، پزشک و دندانپزشک و در واحد آموزش به عنوان پشتیبان تحصیلی کودکان، مربی مهارت های فنی و هنری، مربی زبان انگلیسی و … و در واحد روابط عمومی به عنوان نیروی روابط عمومی برای معرفی انجمن یاران دانش و مهر در سمینارها و کنفرانس های داخلی با ما همراه باشید.  

انسانیت، صداقت، پاسخگو بودن، کمک به تغییر مثبت در جامعه و افراد، وظیفه شما نیست بلکه باید جزء ویژگی های شما باشد.