انواع مشارکت در فعالیت های انجمن

پشتیبانی تحصیلی

شما هم می توانید به عنوان مربی، پشتیبان آموزشی کودکان باشید.

مهارت آموزی

شما هم می توانید مهارت های فنی و هنری خود را به کودکان آموزش دهید.

معرفی انجمن یاران دانش و مهر

شما می توانید به عنوان عضو روابط عمومی در غرفه های معرفی انجمن در همایش ها و نمایشگاه ها و کنفرانس ها شرکت کنید  و ما را در معرفی هر چه بیشتر انجمن یاران دانش و مهر یاری کنید. هم چنین می توانید با فروش غذاهای خانگی خود یا دوستانتان در بازارچه ها و جشنواره های غذا حامی تحصیل کودکان باشید.

اختصاص یک رویداد

شما می توانید با اختصاص هزینه رویدادهای مهم زندگی خود مانند سالگرد ازدواج، جشن تولد و … کودکان را در شادی های زندگیتان شریک نمایید.