افسانه اشرفی

مددکاری اجتماعی

رخشان بنی اعتماد

متولد 1333 – لیسانس کارگردانی از دانشگاه هنر کارگردان

مجتبی میرطهماسب

متولد 1350 – لیسانس صنایع دستی از دانشگاه هنر کارگردان