ژیلا عاجلی (کاشف)

متولد 1334

لیسانس مهندسی کشاورزی از آلمان

موسس انجمن یاران دانش و مهر

زنده‌یاد عباس عاجلی

متولد 1336

دیپلم

موسس انجمن یاران دانش و مهر