آموزش دنيا را تغيير نخواهد داد بلکه باعث تغییر آدم هایی خواهد شد که دنيا را تغيير خواهند داد.

پشتیبانی تحصیلی

شما هم می توانید به عنوان مربی، پشتیبان آموزشی کودکان باشید.

مهارت آموزی

شما هم می توانید مهارت های فنی و هنری خود را به کودکان آموزش دهید.

معرفی انجمن یاران دانش و مهر

شما می توانید به عنوان عضو روابط عمومی در غرفه های معرفی انجمن در همایش ها و نمایشگاه ها و کنفرانس ها شرکت کنید  و ما را در معرفی هر چه بیشتر انجمن یاران دانش و مهر یاری کنید.

هم چنین می توانید با فروش غذاهای خانگی خود یا دوستانتان در بازارچه ها و جشنواره های غذا حامی تحصیل کودکان باشید.

اختصاص یک رویداد

شما می توانید با اختصاص هزینه رویدادهای مهم زندگی خود مانند سالگرد ازدواج، جشن تولد و … کودکان را در شادی های زندگیتان شریک نمایید.