بازدید از موزه ملی ایران باستان

بازدید کودکان از موزه عروسک ها

نمایش دلقک ها

جمع یاران انجمن در رستوران نایب

بازدید کودکان از دلفیناریوم

تاتر

اردوی باغ نگارستان

بازدید کودکان از باغ پرندگان

اردوی باغ گیاه شناسی

رویدادهای مهم زندگی خود را با چاشنی شاد کودکانه همراه نمایید

پشتیبانی تحصیلی

می خواهم پشتیبان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد باشم

مشارکت با انجمن

می خواهم در فعالیت های انجمن مشارکت کنم

عضویت در انجمن

می خواهم عضو داوطلب انجمن باشم