ژیلا کاشف

متولد 1334 

لیسانس مهندسی کشاورزی از آلمان

موسس انجمن یاران دانش و مهر

مرحوم عباس عاجلی کارگر

متولد 1336

دیپلم

موسس انجمن یاران دانش و مهر

مسعوده مشایخ

متولد 1320

لیسانس زیست شناسی از دانشگاه تهران

رییس هیئت مدیره انجمن یاران دانش ومهر

زهرا میرشمس الدین

متولد 1323

لیسانس تعلیم و تربیت از کشور آلمان

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

بهجت درودی

متولد 1330

لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی

نایب رییس هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

نسرین حمزه ای

متولد 1325

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

امیرمحمد پهلونژاد

متولد 1351

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

 

مینو صالحی

متولد 1360

لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

سحر محمدزاده

متولد 1361

کارشناس ارشد مددکاری از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

محمد علی عشاقی

متولد 1332

لیسانس مهندسی شیمی از آمریکا

بازرس اصلی انجمن یاران دانش و مهر

مهسا مشایخی

متولد 1355

کارشناس ارشد نقاشی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

اعظم نریمان

متولد 1346

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر

نسرین طاعتیان

متولد 1338

دیپلم

بازرس علی البدل انجمن یاران دانش و مهر